Maata Lakshmi Yakshini Mantra

|| Lakshmi yakshani ||

|| om aim lakshmi shreem kamaladharini kalahansi svaha ||

॥ ॐ ऐम लक्ष्मी श्रीम कमलाधारिनी कलाहन्सी स्वाः ॥

Leave a Reply

Spiritual Shop    Religious MegaStore