Siddha Agni Pujan Mantra

|| Siddha Agni Pujan Mantra ||

Asana Mantra
  | tvamadi sarva bhutanam sansararnavatarakah |
|| paramjyoti rupad tvamasanam ||
। त्वमदि सर्व भुतनम संसारनवतराकाह ।
॥ परम्ज्योती रुपद त्वमसनम ॥
 
Prarthana mantra
| vaisvanar namastetsu namaste hcyavahan |
|| svagatam te sur shreshtha shantim kuru namoastute ||
॥ वैस्वनर नमस्तेत्सु नमस्ते हयवहन ।
॥ स्वागतम ते सुर श्रेश्थ शान्तिम कुरु नमोअस्तुते ॥
 
Ardhya Mantra
| narayana param dham jyoti rup sanatana |
|| grahanardhya maya datam vishva rup namoastute ||
। नारायन परम धाम ज्योति रुप सन्तान ।
॥ ग्रहनर्ध्य माया दतम विश्वा रुप नमोअस्तुते ॥
Achamaniy mantra
| jagadadityarupen prakashayati yah sada |
|| tasme prakash rupaye namaste jatvedase ||
। कगदादित्यरुपेन प्रकाशयति यह सदा ।
॥ तस्मे प्रकाश रुपाये नमस्ते जत्वेदसे ॥
 
Alankar mantra
| jyotisham jyotirupas tvamanadhinidhanachyut |
|| maya datta malankarmalan kuru namostute ||
 
। जोतिशम ज्योतिरुपस त्वमनधिनीधनाच्युत ।
॥ माया दत्ता मालन्कर्मालन कुरु नमोअस्तुते ॥
Pushpa mantra
| vishnus tvam hi bramha ch jyitisham gatirishwar |
|| hrahan pushpam divesh sanu lepam jagad bhavet ||
 
। विश्नुस त्वम हि ब्रम्हा च ज्योतिशम गतिरिश्वर ।
॥ ह्राहन पुश्प्म दिवेश सनु लेपम जगद भावेत ॥
Dhup mantra
| devatanam pitranam ch sukhmekam sanatanam |
|| dhupo ayam dev devesh grahatam me dhananjai ||
। देवतानम पित्रानम च सुख्मेकम सनातनम ॥
॥ धुपो अयाम देव देवेश ग्रहतम मे धनन्जै ॥
 
Deep mantra
| tvamek sarva bhuteshu sthav reshu chareshu ch |
|| pamatma parakarah pradeepah pratigrahatam ||
। त्वमेक सर्व भुतेशु स्थव रेशु चरेशु च ।
॥ पर्मात्मा परकराह प्रदीपाह प्रतिग्रहातम ॥

Leave a Reply

Spiritual Shop    Religious MegaStore