Loading...

Adya kali ashtottar shatnamavali

आद्या काली अष्टोत्तर शतनामावली शत्रु मुक्ति व मनोकामना पूर्ण करने वाली

आद्या काली अष्टोत्तर शतनामावली मां काली के 108 नामों का पाठ करने से भक्त को मां काली की कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति भय मुक्त होकर उसे उच्च स्तर का ज्ञान, शक्ति और साहस प्राप्त होता है। आद्या काली अष्टोत्तर शतनामावली का जाप करने से उसे नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। इस आद्या काली अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कम से कम ४१ दिन तक अवश्य करना चाहिये।

आद्या काली अष्टोत्तर शतनामावली

कालिका
श्मशानकल्याणी
भद्रकाली
कालरात्रि
चामुण्डा
वीरकपाला
ज्वालामुखी
आर्या
महाविद्या
कपालिनी
गुह्यकाली
गोप्त्री
मातर्यकाली
कालिकाप्रिया
कालकामिनी
कालिकाजननी
भगवती
कुट्टिमा
शूलहस्ता
कालिकानन्दिनी
वैष्णवी
कालरुपा
कालिकाश्री
दुर्गा
दुर्गतिप्रदा
महाप्रलयकारिणी
श्रेष्ठा
अक्षोभ्या
अमृता
वरारोहा
चण्डिका
महाचण्डी
चण्डारुणा
चण्डकपालिनी
चण्डीकटाह
कौलिनी
कराली
क्रोधिनी
कामरूपा
क्रूररूपा
कालरात्री
कालिकान्विता
कालिन्यै
कालिकाल्पा
कृपानिधे
कालरूपिणी
कालिविद्या
कालिसंवित्त्री
कालिदर्पहरा
कालिमात्रे
कालिपाशहस्ता
कालिदुर्गा
कालिदासखण्डा
कालिदेवी
कालिकापाण्डुरंगी
कालिकाचिन्तामणि
कालिकाधारा
कालिजीवा
कालिदोषहरा
कालिदानवपारिणी
कालिमृत्युनाशिनी
कालिवाहिनी
कालिसंवाहिनी
कालिदीर्घदृष्टि
कालिचर्चिता
कालिकाराध्या
कालिकाचण्डी
कालिमार्गप्रकाशिनी
कालिजीवनदायिनी
कालिनीलया
कालिनिष्ठा
कालिवाहना
कालिदानवपालिनी
कालिजीवना
कालिवादिनी
कालिन्यरक्षिता
कालिपातिनी
कालिनीर्घुणी
कालिवाहिनी
कालिभक्तप्रिया
कालिदुर्गा
कालिविमर्शना
कालिप्रिया
कालिसंहारिणी
कालिकात्मिका
कालिवातरिणी
कालिकागमनी
कालिकाकार्यसाधिनी
कालिनीलया
कालिप्रियङ्गना
कालिपाशहस्ता
कालिमृत्युविमोचनी
कालिसंहारिणी
कालिप्रीतिदायिनी
कालिनीलया
कालिनिष्ठा
कालिमृत्युविमोचनी
कालिकाकार्यसाधिनी
कालिविवर्धिनी
कालित्रैलोक्यविनाशिनी
कालिमृत्युविमोचिनी
कालिचर्चिता
कालिनिष्ठा
कालिपाशहस्ता
कालिनीलया
कालिनिष्ठा
कालिभक्तप्रिया
कालिकाधारा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

INR
USD
EUR
AUD
GBP
INR
USD
EUR
AUD
GBP